top of page
Open Site Navigation

Mirin Shongzā

Oh, kacheilo, mikumo mirin

Oh, ngashānvā; leiyāsor shāohāhā

khina chonlo, kali tangto.

Oh, na mirin; ringkashi ngaphang

ringāshishi ashu hohei

naning kachishong,

kapeiung kapeilo, mirin nida.

Oh, shongzā ‘ngakhui ngachākho

ngaleng kashini kaphālo

nguihuk ngatampo ngachāna

rāwon, mirin nida thangkhakho.

Oh, na mirin; akhanama kali tunglo

vāyuiyei, kaphā sāvaisei

I rāi, pheichonkha ngayāomakho

I okthot, horchamkho

Kazingkum ngashi, oh hei

Oh, oh hei oh.


- Alan kasar

0 comments

Recent Posts

See All

Kaphā zingkum khuirāmi, kashi kum notha, Ramung kachiva̱, hon kum khamathā. Samathā ura āmachi sākahai theithā Lingsang ura, kapanga khamatha kathā! Ākhar kharda matekchim āshon shokura, Mayo kachāng,

Zingsho-zingtun, āto-āze malā kāpsang harkho Pāshā yang, āmeoali pha̱, khangheili ramsom. Theimajee-paimajee luithuimi, marun kachāng Luitā phanit mahon-ngapao sāda luitunga. Oh! Zizi-parpar zangura n

bottom of page