top of page
Open Site Navigation

Khokkha

Khokkha Kasā Vare Ningyang Ungmei.

Vare Themsak Khokkha Phalung.

Khani Khangai, Makaphā Wuklung Wui Na.

Khokha Kasā Mapung Phāmei.

Peichao Kahai Khokha Lungli Lei.


Phasā Manglā Khokkha Kasā Chingri Hai.

Otsak Mangā Vāmei, Khokkha Wui Lungli.

Khokkha Kasā Pangshap Shok Mei.

Khokkha Sada Mayui Kharar Malei Ma.

Kākashung Mirin Khokkha Lungli Lei.


Khangashit Makhalei, Athei Mamathei Paima.

“Ngaphuyang Hao; Wungram Khipā Na Shemkā Ura”?

Kha! Langkaso Lungli Khokkha Mara Paima.

Hamsangda Ngahuiri Okthui Phalung Rali.

Kathar Wuklung, Khokha Ngashit Ngasak Mi.


Kateo Kharei Malei Ma, Khokkha Wui Lung Li.

Yanggashe Ngachi Mei, Khokkha Kathānli.

“Oh, Yuishāt Yangshāt! Nawui Pangshap Kali Vahao”?

Okthui Pangshap Na Mayui Rar Lak Mara.

Tekkhamatei Mirin, Khokkha Lung Li Lei.


-Wokso Mahung

0 comments

Recent Posts

See All

Kaphā zingkum khuirāmi, kashi kum notha, Ramung kachiva̱, hon kum khamathā. Samathā ura āmachi sākahai theithā Lingsang ura, kapanga khamatha kathā! Ākhar kharda matekchim āshon shokura, Mayo kachāng,

Zingsho-zingtun, āto-āze malā kāpsang harkho Pāshā yang, āmeoali pha̱, khangheili ramsom. Theimajee-paimajee luithuimi, marun kachāng Luitā phanit mahon-ngapao sāda luitunga. Oh! Zizi-parpar zangura n

bottom of page