top of page
Open Site Navigation

Iwui Morei

Iwui morei shānla makhui,

Ātam kachi āthi-shurzatsai;

Āwui khorchopli chotlāk eina ngaleo sāya,

Kha kanshokmi kathuka chom chiwuieina.

Ningshiya, Jishu nali.

Āra, ina theihaira, kaje

Nawui leishikhami mangā eina,

I manglā mathiluimara.

Iwui pangshap moreilungli shimān haida,

Mirin-kahor matheiluimara da machuksai,

Kachihān kaho chila thenghaisai

Kha Jishuna ngatangkhuimida kachihān samphanglui

Jishu āra nawuivāng ngasungra,

Kakhayak, katharin maleiluimara,

Nawuivāng ngararda otram ngatha chingra,

Kaje Nawui ming tekmatei khangasak 'wui otngarutna.


- Chipemmi Abonmai

0 comments

Recent Posts

See All

Kaphā zingkum khuirāmi, kashi kum notha, Ramung kachiva̱, hon kum khamathā. Samathā ura āmachi sākahai theithā Lingsang ura, kapanga khamatha kathā! Ākhar kharda matekchim āshon shokura, Mayo kachāng,

Zingsho-zingtun, āto-āze malā kāpsang harkho Pāshā yang, āmeoali pha̱, khangheili ramsom. Theimajee-paimajee luithuimi, marun kachāng Luitā phanit mahon-ngapao sāda luitunga. Oh! Zizi-parpar zangura n

bottom of page