top of page
Open Site Navigation

Horluishitra Ithot

Āwo-āyi rampān teokha kahaole!

Mangakai leishikhamano khokkha-yāngkha.

Chānsāvaiya āwo kharara na rampān,

Hekkhamahei pāngthem, kaping kashāng,

Khanuinao kakahao ngayoda narampān.

Vaoda mashāthara chiwui leikashichi.


Ningreikhāsutsākashi mikumo!

Raithāhao leishāt kaphung kongrei kānda,

Mahanunglo karan’ra leikashi,

Kazingthangrāli ithot horluishitra.


Phaningunglu Israel thotchān ngapha\[yang,

Wungpam ngapai chinaongarā mirao sāhao.

Mangakaipai ithum ākha ngasā phalung,

Khapān namāng imāngra machipai

Kahor lei khokkha kasāli oh khanuithot,

Chigatmilu horluishitra āvaram hi.


Sākhai kahai Jerusalem Temple

Nehemiah na thānda sākāluishit.

Karan’ra ithot khokkha kasā

Rāluira chithang ithot horluishitra.


Wutmi haira āwo-āyi, khanuithot

Pingmeilu shangkha thāda, yonglu khalāngthāda.

Yanglu kazingthangrāli shokluira zingthanwo,

Rākhongluira khongkapei harvā

Ngakarthuida kahor raisāri shaksālu,

Tangkhamang masāngluima kahor rārāli.


Rālu rālu oh iyur khanuithot

Nakhisāhaira āva\[ram ngalei’vāng?

Ngakarthuilu yāngpangshap leilakha.

Kazingthangrāli ithot horluishitra.


- Songachan Muinao

0 comments

Recent Posts

See All

Kaphā zingkum khuirāmi, kashi kum notha, Ramung kachiva̱, hon kum khamathā. Samathā ura āmachi sākahai theithā Lingsang ura, kapanga khamatha kathā! Ākhar kharda matekchim āshon shokura, Mayo kachāng,

Zingsho-zingtun, āto-āze malā kāpsang harkho Pāshā yang, āmeoali pha̱, khangheili ramsom. Theimajee-paimajee luithuimi, marun kachāng Luitā phanit mahon-ngapao sāda luitunga. Oh! Zizi-parpar zangura n

bottom of page