top of page
Open Site Navigation

ĀKHOKA

‘Ākhoka’ mingpho mateo mapaima,

Samphanga ‘Ākhoka’, kashura sāda.

Āsho-ālep, maipānna maning

Thāna, tuikhok-tuirei singda.


Theikazak ot mangā āmei-āmā

Āyaonao ‘vāng, ākhoka, singom tantak;

Pawung mathā, mik khanā mathing.

Mayansāng, pheipāng ngavengkong!


Āyaonao ‘lan ngaponkazā malei,

Ā chili kashāng kachām mikyan mazang.

Yāng eina khangasung maleima,

Tuipai tuishui yar masāma!


Tuikhok sing, āyaonao ning ruikhui vai,

Āwui chāngvei mashun makhui eina sai.

Sāmi-vāmi kahai ‘vāng ngachān

Sāpaiser ‘Ākhoka’, hupta.


- Wungramrin P. A

0 comments

Recent Posts

See All

Kaphā zingkum khuirāmi, kashi kum notha, Ramung kachiva̱, hon kum khamathā. Samathā ura āmachi sākahai theithā Lingsang ura, kapanga khamatha kathā! Ākhar kharda matekchim āshon shokura, Mayo kachāng,

Zingsho-zingtun, āto-āze malā kāpsang harkho Pāshā yang, āmeoali pha̱, khangheili ramsom. Theimajee-paimajee luithuimi, marun kachāng Luitā phanit mahon-ngapao sāda luitunga. Oh! Zizi-parpar zangura n

bottom of page